PRACA w ICSTiR

Dyrektor Iławskiego Centrum Sportu Turystyki i Rekreacji z dniem  04-05-2023 r.
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:
Inspektora ds. sportu
w Iławskim Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji w Iławie
w wymiarze 1 etatu

 1. Adres jednostki: Iławskie Centrum Sportu Turystyki i Rekreacji, 
  ul. Niepodległości 11 B, 14-200 Iława, tel. 89 644 85 39, sekretariat@icstir.pl 

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 1. Liczba lub wymiar etatów:  1 etat

 

 1. Wykształcenie: wyższe

 

 1. Wymagania niezbędne:
 1. Obywatelstwo polskie.
 2. Staż pracy - minimum 2 lata.
 3. Nie skazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 4. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 5. Posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na w/w stanowisku.

 

 1. Wymagania dodatkowe:
 1. Preferowane wykształcenie o kierunku wychowanie fizyczne.
 2. Znajomość zagadnień dotyczących sportu.
 3. Umiejętność organizacji imprez sportowych i rekreacyjnych.
 4. Znajomość przepisów gier sportowych.
 5. Znajomość przepisów prawa z zakresu: ustawa o sporcie, ustawa o pracownikach samorządowych.
 6. Biegła obsługa komputera w zakresie pakietu Microsoft Office.
 7. Znajomość języków obcych w stopniu komunikatywnym.
 8. Komunikatywność i umiejętność współpracy z ludźmi.
 9. Predyspozycje osobowościowe – kreatywność, umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, umiejętność planowania i organizacji pracy.

 

 1. Zakres wykonywanych obowiązków na zajmowanym stanowisku:
 1. Organizacja i przeprowadzanie imprez organizowanych lub współorganizowanych przez ICSTiR.
 2. Inicjowanie imprez sportowych.
 3. Wykonywanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu.
 4. Bieżąca obsługa klientów.
 5. Obsługa urządzeń biurowych.
 6. Opieka nad mieniem będącym w zarządzie ICSTiR.
 7. Prawo jazdy kat. B

 

 1. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 1. Wypełniony kwestionariusz osobowy ( do pobrania: załącznik nr 1pdf)
 2. List motywacyjny.
 3. C.V. z uwzględnieniem przebiegu pracy zawodowej (okresy zatrudnienia i zajmowane stanowiska).
 4. Kopie dokumentów  poświadczających wykształcenie i posiadane uprawnienia.
 5. Kopie świadectw pracy lub zaświadczenie z obecnego zatrudnienia. (potwierdzające wymagany staż pracy).
 6. Oświadczenie kandydata o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 7. Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych.
 8. Oświadczenie kandydata o stanie zdrowia i braku przeciwwskazań do zajmowania niniejszego stanowiska. (druk oświadczeń pkt 6-8 w  załączniku nr 2 pdf)
 9. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

 ( załącznik nr 3 pdf)

 

 1.  Inne

Nabór prowadzi Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dyrektora Iławskiego Centrum Sportu Turystyki i Rekreacji. Rozpatrywane będą wyłącznie aplikacje złożone w języku polskim. W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym – należy dołączyć do nich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.

W  miesiącu  poprzedzającym  datę  upublicznienia  ogłoszenia  wskaźnik  zatrudnienia  osób niepełnosprawnych  w  Urzędzie  Miasta  Iławy,  w  rozumieniu  przepisów  o  rehabilitacji  zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%

 

 1. Postępowanie konkursowe będzie dwuetapowe, obejmujące:

 

Pierwszy etap – kwalifikacja formalna.

Złożone oferty będą sprawdzane pod względem kompletności i spełnienia wymagań niezbędnych dla kandydata na wskazane stanowisko urzędnicze.

Lista osób, które spełniły wymagania formalne określone w ogłoszeniu i które zakwalifikowały się do dalszego postępowania kwalifikacyjnego zostanie ogłoszona z Biuletynie Informacji Publicznej, stronie www Iławskiego Centrum Sportu Turystyki i Rekreacji oraz na tablicy ogłoszeń ICSTiR,
ul. Niepodległości 11B

 

Drugi etap – rozmowa kwalifikacyjna z członkami komisji.

O terminie i miejscu przeprowadzenia drugiego etapu postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie. Osoby, które zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną proszone są
o zabranie ze sobą dokumentu stwierdzającego tożsamość. Po zakończeniu rozmów kwalifikacyjnych
w oparciu o ich wyniki komisja wybierze kandydatów na wskazane stanowiska wraz z uzasadnieniem dokonanego wyboru.

 

Oferty kandydatów, którzy nie zostaną zatrudnieni podlegają zwrotowi do rąk własnych, 
a nieodebrane po sześciu miesiącach od dnia zakończenia naboru podlegają zniszczeniu, z wyłączeniem oryginałów dokumentów załączonych do aplikacji, które zostaną przesłane listownie za pokwitowaniem na adres zwrotny. Z przeprowadzonego postępowania konkursowego zostanie sporządzony protokół.

Informacja o wynikach naboru zostanie upowszechniona w BIP, stronie www Iławskiego Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji oraz na tablicy ogłoszeń ICSTiR, ul. Niepodległości 11B

 

 1. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach w pokoju
  nr 119 Hali Sportowo-Widowiskowej Iławskiego Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji 
  z dopiskiem: Nabór na stanowisko „Inspektor ds. sportu”
  w ICSTiR.

 

 Oferty należy składać, w nieprzekraczalnym terminie do dnia: 19-05-2023 r. do godz. 15.00.

 Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do ICSTiR po terminie, w inny sposób niż określony
w ogłoszeniu lub bez kompletu wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://www.bip.umilawa.pl/), stronie  ICSTiR (www.icstir.miastoilawa.pl) w zakładce „Aktualności” oraz na tablicy informacyjnej Iławskiego Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji,
ul. Niepodległości 11B

 

 

Informacje dodatkowe

 

 Kandydat wybrany na stanowisko przed zawarciem umowy zobowiązany jest przedłożyć:

 1. Informację  o niekaralności wydaną przez Krajowy Rejestr Karny,
 2.  Orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na wymienionym stanowisku. 

Dodane przez: Krzysztof Mądry
Ostatnia edycja: 04-05-2023